beide mariam ejigu retta

 

 

 

 

 

 

 

beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta 1
beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta  
beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta 1
beide mariam ejigu retta  

beide mariam ejigu retta

beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta 1
beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta Total= 6 hours and 4 min 2
+8          
beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta  
beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta  
      beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta          
beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta  
           
                   
beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta  
      beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta        
beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta  
      beide mariam ejigu retta            
beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta  
      beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta          
           
beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta  
      beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta        
+ 9          

beide mariam ejigu retta

beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta  
beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta
beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta

beide mariam ejigu retta

beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta 1
beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta
beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta 1

 

beide mariam ejigu retta

 

beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta 1

 

beide mariam ejigu retta

 

beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta Total= 2 hours and 6 min 1
beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta 1

Total= 7 hours

beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta
beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta  
beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta 1beide mariam ejigu retta

 

beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta
beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta
beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta 1

Total= 5 hours

beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta
beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta   1
beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta    
beide mariam ejigu retta

 

beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta 1
beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta 1

Total= 5 hours and 7 min

beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta
beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta 1

Total= 2 hours and 6 min

beide mariam ejigu retta

beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta   1

Total= 2 hours and 25 min

beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta 1

Total = 7 hours

beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta
beide mariam ejigu retta        
beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta 1
beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta Total = 5.8 hours
beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta  

Total= 7 hours and 10 min

beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta  
beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta 1
beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta Total = over 5 hours
beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta 1

Total= 3 hours

beide mariam ejigu retta

 

beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta  

Total= 3 hours and 3 min

beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta   1
+3                  
beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta 1
beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta        
beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta  
beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta      
beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta  
beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta        
beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta  
beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta        
beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta  
beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta      
beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta    
abune gerima                  
beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta 1
beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta  
                   
beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta 1
beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta
beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta
Total= 6 hours
beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta 1
beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta
beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta    
beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta  
beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta  
beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta 1
beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta beide mariam ejigu retta